skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Wniosek koncesyjny na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych w Białce Tatrzańskiej wraz z projektem prac geologicznych na wiercenie otworu Białka Tatrzańska GT-1 docelowej głębokości 2500 m.

Uzyskanie w 2007 roku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie wód geotermalnych otworem Białka Tatrzańska GT-1 w Białce Tatrzańskiej.

Nadzór inwestorski i koordynacja robót związanych z wierceniem otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Białka Tatrzańska GT-1 o głębokości 2500 m przez firmę PRWiG Warszawa.

Dokumentacja hydrogeologiczna wraz z wnioskiem koncesyjnym na eksploatacje złóż wód termalnych otworem Białka Tatrzańska GT-1

Biznes plan dla Parku Wodnego Bania w Białce Tatrzańskiej. Biznes plan został wykonany dla potrzeb uzyskania dotacji z programu innowacyjna gospodarka,  kwota dofinansowania 20 mln zł.

Wykorzystanie wody do zasilania w wodę geotermalną i ciepło obiekty Termy Bania. www.termabania.pl

Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na wiercenie otworu Białka Tatrzańska GT-2

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie na budowę ciepłowni geotermalnej zasilającej w ciepło i chłód obiekty Kompleksu Turystycznego Bania wraz z rurociągami i urządzeniami do dystrybucji ciepła i chłodu z konkursu 1.1.1 w NFOŚiGW oraz wniosek o kredyt na ten projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Działanie 5.8 Wsparcie Przedsięwzięć w Zakresie Niskoemisyjnej i Zasobooszczędnej Gospodarki – Część 2. Współfinansowanie Projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko W Ramach I Osi Priorytetowej.  W konsekwencji z NFOŚiGW uzyskano dotację w wysokości ponad 2,1 mln PLN oraz kredyt w wysokości powyżej 3,3 mln PLN.