skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Wykonanie reprocesingu i reinterpretacji danych sejsmicznych 2D obszaru Farum.

 Przygotowanie wstępnego programu wiercenia otworu geotermalnego w Farum z uwzględnieniem innowacyjnej konstrukcji otworu.