skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

 

Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na odwiert Koło GT-1 do głębokości 2700 m p.p.t., Dodatku nr 1 do PRG na odwiert Koło GT-1 do głębokości 3600 m m p.p.t.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie na odwiercenie otworu do NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego – Geologia i Górnictwo, Poznanie Budowy Geologicznej Kraju oraz uzyskanie dofinansowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, które wyniosło ponad 16 mln PLN.

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie do NFOŚiGW w ramach POiŚ 2014-2020 działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej na:

  • Przebudowa (modernizacja) sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych,
  • Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych do obiektów Starego Miasta
  • Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych do osiedla Płaszczyzna

na kwotę prawie 4 mln PLN.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW w ramach POiŚ 2014-2020 na działania 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej na:

  • Zmniejszenie emisyjności systemu ciepłowniczego w Kole poprzez budowę kotłowni na biomasę o mocy 6 MWt.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]