skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na odwiert Sękowa GT-1 do głębokości 3000 m p.p.t.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie na odwiercenie otworu do NFOŚiGW  w ramach Programu Priorytetowego – Geologia i Górnictwo, Poznanie Budowy Geologicznej Kraju oraz uzyskanie dofinansowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, które wyniosło ponad 18,5 mln PLN.