Skip to content

Białka Tatrzańska

  • Wniosek koncesyjny na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych w Białce Tatrzańskiej wraz z projektem prac geologicznych na wiercenie otworu Białka Tatrzańska GT-1 docelowej głębokości 2500 m.
  • Uzyskanie w 2007 roku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie wód geotermalnych otworem Białka Tatrzańska GT-1 w Białce Tatrzańskiej.
  • Nadzór inwestorski i koordynacja robót związanych z wierceniem otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Białka Tatrzańska GT-1 o głębokości 2500 m przez firmę PRWiG Warszawa.
  • Dokumentacja hydrogeologiczna wraz z wnioskiem koncesyjnym na eksploatacje złóż wód termalnych otworem Białka Tatrzańska GT-1
  • Biznes plan dla Parku Wodnego Bania w Białce Tatrzańskiej. Biznes plan został wykonany dla potrzeb uzyskania dotacji z programu innowacyjna gospodarka.
  • Wykorzystanie wody do zasilania w wodę geotermalną i ciepło obiektu Termy Bania. www.termabania.pl
  • Koordynacja nad badaniami sejsmicznymi przeprowadzonymi w celu rozpoznania struktury złożowej oraz ustalenie optymalnej trajektorii dla otworu Białka Tatrzańska GT-2.
  • Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na wiercenie otworu Białka Tatrzańska GT-2.
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie na wykonanie projektu pn. „Wiercenie otworu geotermalnego Białka Tatrzańska GT-2 wraz z rozbudową ciepłowni o sprężarkowe pompy ciepła” w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, oś priorytetowa i Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wsparcie w rozliczeniu uzyskanego dofinansowania uzyskanego w ramach Poddziałania 1.1.1.
  • Realizacja nadzoru i dozoru geologicznego podczas wiercenia i testów hydrodynamicznych na odwiercie Białka Tatrzańska GT-2.

Ostatnie realizacje

Osiągnięcia

0
Lat
na rynku
> 0
Zrealizowanych
projektów
> 0  mln PLN
Wartość zrealizowanych inwestycji
> 0  mln PLN
Wartość pozyskanych dofinansowań
0  tys. ton/r
Zmniejszenie śladu węglowego