Skip to content

Koło

 • Przygotowanie i zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych dla otworu Koło GT-1 do głębokości 2700 m. Dodatku nr 1 do PRG na odwiert Koło GT-1 do głębokości 3600 m.
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie na odwiercenie otworu do NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego – Geologia i Górnictwo, Poznanie Budowy Geologicznej Kraju oraz uzyskanie dofinansowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, które wyniosło ponad 16 mln PLN.
 • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie do NFOŚiGW w ramach POIiŚ 2014-2020 działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej na:
  • Przebudowa (modernizacja) sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych,
  • Budowa sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych do obiektów Starego Miasta
  • Budowa sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych do osiedla Płaszczyzna
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW w ramach POiŚ 2014-2020 na działania 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej na:
  • Zmniejszenie emisyjności systemu ciepłowniczego w Kole poprzez budowę kotłowni na biomasę o mocy 6 MW.
 • Wsparcie w rozliczeniu wniosku „Dofinansowanie budowy ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego.”
 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i Nadzoru Inwestorskiego – dbałość o należyte wykonanie całej inwestycji.
 • Przygotowanie projektów: Projektu Robót Geologicznych dla otworu Koło GT-2
 • Przygotowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla Ciepłowni geotermalnej wraz z infrastrukturą techniczną.
 • Przygotowanie projektu rurociągów geotermalnych.

Ostatnie realizacje

Osiągnięcia

0
Lat
na rynku
> 0
Zrealizowanych
projektów
> 0  mln PLN
Wartość zrealizowanych inwestycji
> 0  mln PLN
Wartość pozyskanych dofinansowań
0  tys. ton/r
Zmniejszenie śladu węglowego